Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 146" )

voerd. Toen nu evenwel Roboam dien raad verfmaadde, en in tegendeel dien volgde van enige onbezonne jonge'ingen , welke met hem opgevoed en deelgenoten zyner vermaken geweest waren , ondervond hy er wel dra de droevige gevolgen van , in den algemeenen opftand der Ifraëüten, van welk er tien Hammen zich te gelyk aan zynen vyand Jercboam onderwierpen.

De Vorften hebben waarlyk groot ongelyk , niet gaarne te gedogen , gelyk doorgaans hun zwak is, dat men hun de waarheid onder 't oog brenge , en dat men ongeveinsd met hen fpreken kan. Vroeg of laat hebben zy berouw, den kwaden of ten minflen verkeerden raad gevolgd te hebben, van zodanige perfonen , die zelfs geen liefde voor 't algcmeene welzyn of vaderland gevoelende, hun dien ook niet kunnen inblazen. Zy zouden evenwel minder misflagen begaan en zich aan veele wederwaardigheden of onaangename omftandigheden onttrekken, indein zy tot een ieder zeiden: zeg my onbewimpeld uw gevoelen ; deel my uwen weimenenden raad mede ; telkens wanneer gy in hét denkbeeld zult komen, dat ik misflagen bega of raad nodig heb.

Keizer Gratianus dagt op dat ftuk zeer wel. Hy b.ïgeerde volftrekt, hoe zeldzaam ook in een Vorst, dat elk vry tegen hem mogt inreken , ten einde , zeida hy , om van de

goe-

Sluiten