Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C f4?>

goede raadgevingen gehruik te kunnen maken.

De ftaat der Vorften is in zeekere opzigte benydens waardig , alzo dezelve hun geleegenheid geeft , om veel goeds te verrichten. Indien evenwel , gelyk veeltyds gebeurt , dit hunne voornaamfte zorg , hun hoo'd-doélemde niet is , dan beroven zy zich zeiven moedwillig van 't fchoonfte voorrecht aan hunne waardigheid verknocht. Alsxander de Groote, ondanks zyne menigvuldige gebreken , bedankte daarom de Goden,, dat zy hem het gebied over geheel Azie en,

alle de ichatten van JJartus gegeven nadden , omdat hy daar mede veel goeds kon doen. Hy vond ook wezendlyk meer genoegen in het wegfchenken van Konmgryken, dan in dezelve te veroveren.

De Vorften, die met eene edelmoedige ziel geboren zyn , vinden hun geluk in dat van anderen te bewerken , of wanneer zy gepaste weldaden kunnen bewyzen; doch allen is die neiging niet door de natuur gefchonken. Als men weldadig is met tegenzin ; wanneer men eenig geeft niet uit verkiezing, maar omdat men het doen moet,. dan ook gcfchiedthet met een loort van gewrongenheid en ftroefheid , die er al de verdienften van wegneemt. JNieroant heeft ooit meer de kunst bezeten , van op eene innemende wyze goed te doen , dan Lodewyk XIV.

De

Sluiten