Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 148)

De Vorften moeten altyd zo veel doeniyk alle misbruiken en verkeerde of fchadelyke inkruipingen zagtzinnig te keer gaan want gaan zy daar in al te driftig te werk' floten zy doorgaans hun hoofd, en zyn genoodzaakt middelen te moeten gebruiken die hen noodwendig gehaat zullen maken. Zulks moet met overleg en op zyn gepasten tyd gefchieden , wil men daar in geflagen. Er zyn zelfs tyden en gelegenheeden , waar 111 het omzigtiger is , eenig kwaad te laten biyven, dan 't zelve te willen vernietigen. Hoe welmenend d'oogmerken ook zyn mogen , zo worden de geesten wel eens ontrust door de nieuwe en wyze fchikkingen, welke men maakt, om de zaken op eenen beteren voet te brengen. Dit ondervond Galba, °en Vorst veele dier deugden bezittende , welke vereifcht worden om wel te kunnen regeeren. By het beklimmen van den Keizerlyken throon , wilde hy daadlyk d'oude krygschtucht herftellen, gemerkt de legerbenden in alle ongebondendheden en tomeloosheden waren uitgefpat, onderdedolle regeering van Nero. Doch wat gebeurde 'er? Daar in te fchielyk te werk gaande, konden die benden zich niet aan den engen tucht eensklaps gewennen , zy floegen aan 't muiten en verfmoordde den Keizer, in ftede van aan deszelfs bevelen te gehoorzamen.

Ongelukkig ja ongelukkigst is het voor een

Volk-

Sluiten