Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 152)

of zyne onderdanen zyne kinderen waren , en 't gehele Roomfche Ryk zyn byzonder huisgezin. Hy beloonde altoos edelmoedig, de geenen die aan den Staat dienst deden, maar hy fchafte alle onnuttige bedieningen af en trok alle de penfioenen in , die zyn voorzaat aan menigte lieden zonder verdienften befproken hadt. Men gaf hem ook wel dra den naam van Vader des Vaderlands , en zich dezelve noch meer willende waardig maken , leide hy zich voornamentlyk toe op 't onderzoek , welke d'inkomften van iedere Provintie waren en wat die al of net kon opbrengen ; ten einde 'er geen overfchat zoude worden , en de rykere de min vermogende konde verligten.

Een Vorst moet niets ondernemen, dan na alvorens zich wel beraden en 't voor en tegen gewikt en gewogen te hebben : doch dan ook zyn befluit genomen zynde , moet hy 'er zich niet van laten aftrekken door 't gemor der geene die het niet goedkeuren , en de geheime redenen van 's Vorsten handedngen niet kunnen doorgronden. Insgeïyks ook zyn de bedaardheid en gelatenheid noodzakelyke vereischtens in een Vorst ; want daar hy byna alle ogenblikken zaken van aanbelang te verrigten heeft, moet hy zich zelfs kunnen bezitten. Ook moet hy in alles ter goeder trouwe te werk gaan , enwelomzigüg doggeenfints wantrouwigjzyn.

Het

Sluiten