Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 156 )

gerd. Het ongeval van zyn voorzaat, diende den genen die hem opvolgt wyzer en omzigtiger te maken; maar zulks gebeurd zeer zelden. Doorgaans verbeeldt zich de nieuwe gunsteling , dat hy gelukkiger zal zyn, en zegt daar en boven dat de in ongenade vervallcne niet omzigrig genoeg was , dat hy ongelyk had en zyn verdiende loon ontving.

Helaas! daar zyn evenwel maar al te veel dier gunrtelingen, die zich door hun trotsch cn vermetel gedrag , en 't misbruik dat zy van hun macht maken, den algemenen haat te recht op den hals halen ; doch wat gebeurd 'er dan ook ? Zo dra zyn zy niet uit hun plaats gebonst , of zy vinden zich van een ieder verlaten, zelfs van hen, die noch kort te voren hunne grootfte vrienden of eerbicd'gfte flaven waren.

Dit wedervoer Sejanus , den gunfteling van Tiberius. Dees Vorst al te ftaatkundig om niet te begrypen, hoe gevaarlyk het voor hem zoude zyn Sejanus opentlyk aan te tasten, zond eene heimelyke order aan den Raad om hem gevangen te nemen. Het bevel wierd met behendigheid uitgevoerd. In een ogenblik lag het Colosfusbeeld geveld , en de trotfche gunsteling die zo wel den Keizer zelfs als het geheele ryk deed beeven, na alle verfmadingen te hebben moeten gedogen van een verbitterd grauw, wierd eindelyk

door

Sluiten