Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 163)

vrouwe aan een ander niet te mogen lee-

nen , en die van een ander niet by zich te mogen ontfangen; gelyk ook met geene andere dan maagden in zyn huis te mogen omgaan Te Rome was het aan den man geoorloofd , zyne huisvrouw aan een ander t«r leen te geeven. Cato leende immers de zyife aan Hortenfws, en hy was zeeker geen man , die de wetten van zyn Land zou overtreden hebben. Het was eene ftaatkundige wet daarom gemaakt , opdat het gemenebefi. altoos een goed foort van kinderen zou hebben.

Onze hedendaagfche Koophandel , is eigentlyk haaren oorfpronk verfchuldigd aan den wanhoop. De Joden, dan uit het eene, dan u;t het apdere Land verjaagd , wisten een middel te vinden om hun geld te behouden. Zy vonden de wisfelbrieven uit, en langs dien weg flelde de Koophandel het geweld te leur , hebbende den Koopman onzichtbare rykdommen , die overal natoe konden verzonden worden , zonder enige blyken harer aanwezen na te laten. De Joden ryk geworden door den woeker, wierden naderhand op ene gewelddadige wyze door de Vorften uitgezogen. Een Jood aan wien men zeven tanden te weten alle dagen een uittrok , gaf tienduizend mark zilver om den agtften dag bevryd te zyn. Op die manier was Jan Koning van Engeland gewoon te

han-

Sluiten