Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2?2 )

dig zyn : hadden wy doch in 't P-oheel ge ne zonden, zo vloeit uit de Goddelyke regtvaardigheid, dat ons in 't geheel ook gene rampen zouden treffen : hierom dan, zo lange wy den naam van zondaars moeten dragen , kan men de zonden ook als eene oorzaak onzer tegenfpoeden aanmerken: dit intuslchen is 't niet, 't welk men wil; want uit het gezegde kan men alleen bcfluiten , dat de rampen ons niet onrechtvaardig overkomen, 't welk dus dient om Gods volmaaktheid vry te pleiten: maar men wil, dat .Neerlands ongergtigheden de voorname en eenige oorzaak dier drukkende onheilen zyn, zo dat dermate de ongerechtigheid van dat volk zo vol zoude zyn geworden , dat de Kichter van hemel en aarde niet langer konde af zyn van op ene byzondere wyze zyn heilig ongenoegen door de vreesfelykïte ftrafoeffemngen te betonen , gelyk zo aan de Joden dikwerf vooral in de dagen der Richteren is gefchied ; wanneer zy om hunne buitengewone en Godtergende zonden fff enge.yk getuchtigd werden : zo dat het denkbee.d , t welk wy beftryden , daarop neêr komt, dat Neerlands volk thans boven mate en buitengewoon zondig is , en wel boven andere volken , vooral boven die, welke hen de tegenwoordige rampen aandoen , en daarom ook zo veel niet lyden • oftchoon *er nu zyn, welke volkomen vastitellen , dat Neerlands volk het zondigfte

bo-

Sluiten