Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( V7 )

fcbe en menigvuldige getuigenisfen : terwyl ik een Hervormd Leeraar ben , zal elk my ten goede houden , dat ik de leer der Gereformeerden als de beste der Christen - gezindheden erkenne ; wie is er nu maar enigzints in de letteren ervaren , welke niet weet , dat 'er over het Igeheel genomen geen volk is , waar onder de leer der Hervormden in hare oorfpronglyke zuiverheid nog zo gevonden wordt , als onder de Nederlanders ? Zyn niet byna alle fchriften , welke den Godsdienst der Christenen in het gemeen en de leer der Hervormden in 't byzonder beftryden « vruchten van vreemde akkers ? Zyn niet byna alle , welke wy van dien aart in ons Vaderland aantreffen , of in vreemde talen voorhanden , of uit dezelve vertaald ? Hoe zeldzaam zyn die fchriften dan niet onder ons , terwyl ze in Vrankryk , Duitschland en Engeland dagelyks verfchynen ? Men zou te ongelukkig voorwenden , dat wy ons hier op niet te verheffen hebben , dewyl de vertalingen dier fchriften ons leren dat dezelfde beginfels in ons Vaderland gevonden worden : dit zy zo ! maar wie is zulk een vreemdeling in de Geleerde waereid , die niet weet dat men in die andere gewesten openlyk voor zulke Hellingen uitkomt , terwyl men de formulieren van enigheid weinig of niet meer fchynt te achten ; althans Leeraars der Hervormde Kerk , komen openlyk uit voor

ftel-

Sluiten