Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i8t?)

onheilen op den hals gehaald hebhen , 'dat is , of wy oorzaak zyn door onrechtvaardig. Jneid dat Engeland ons aangevallen heeft? en hier is men in de weer om een ganfch regilter van redenen te verzamelen, waardoor ™L 1verbitterd i en genoodzaakt zotten hebben ons aantetaflen , terwyl de eerfle plaats van die Nederlandfche onrechtvaardighedeti het gedrag van Amfterdarn's Burgerhoofden beflaat , door dien zy met rebellen verbonden hebben aangegaan , en oproengen in hunne wederfpannigheid geltytt: dat kortzichtige menfehen dus in den eeriten opflag fpraken,kon men noch, fchoon met zonder fchaamte , dulden , maar dat men nu noch zo fpreken zoude , is onver, dragelyk ; geen eerlyk gemoed , geen waar Nederlander , die maar een druppel Vaderlandfch bloed in de aderen koeftert, kan zonder verontwaardiging die taal horen: het zagtzinnigft menfeh wordt edele woede tegen die gemaskerde guiten , welke, hadden zy hun affchuwelyk doel kunnen bereiken , waar toe al hun gefchreeuw diende, de Vaderlandfche onfchuld , de gryze braafheid , de onverzettelykite moed en onuitblufchbaar^ Jte Neerland'sliefde in Amftel's beminde Burgervaders op moordfehavotten zouden hebben doen vallen : terwyl elk braaf Va-

lï 7ynf,dankzW'ngen tot God opzendt, dewyl hy gewaakt heeft, dat het

volk

Sluiten