Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i89 )

die werkeloosheid ene ftraffe was over byzondere zonden , dan zou ik gene andere kunnen gisiën , dan dat de Nederlanders té ondankbaar aan hunne voorvaders de duurgekochte vryheid hebben beginnen klein te achten , en .... .

Meent men , dat ik door dit myn vartoog , de aandrang tot bekering wegneme, 't welk nu als menfch , als Chriften, vooral als Leeraar niet betamen zoude: men bedriegt zich geweldig : want ik hebbe ook duidelyk aangetoont , dat 'er gene ramp is , of zy moet als een gevolg der zonden aangemerkt worden : waarom ik by myne Gemeente volgens mynen plicht aandringe op bekering : doch daar deze niet ftryden kan met de plichten van den menfch en den burger, wekke ik hen ook op, om als ware Vaderlanders zich te gedragen , en wy bidden genoegzaam eenparig dat onze vyand moge gevangen worden in dat net, 't welk hy voor ons gefpannen heeft,

Ik eindige met deze opwekking aan myne Vaderlanders: vernedert ulieden onder de flaan» de hand des Heeren , opdat Hy u verhoore : gedraagt u ook als vrye Nederlanders i laat uwe vryheid door niemand vertrapt worden : dat gefchenk is u van God ook toevertrouwd , waarvan Gyl. dus eens O 4 rfi"

Sluiten