Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2?7 )

dat rhiddelfoort, van die lyfeigenen , welke men beweerd dat de Patricii in hun gevolg naar Rome bragten. Al wie flaaf was had een meefter , in wiens huis hy woonde. Hy kon dan in geen geval eene afzonderlyke Ctesfe van menfehen uitmaten, hoe verach-' telyk ook men die wil veronderftellen.

5.) De Sabynen zich. met de Romeinen' by een vry accoord verbonden , en zich om zo te fpreken met hen ingelyfd hebbende , is het te denken , dat den ftaat en toeftand van de ftnalle gemeente te Rome , met vera^terlyker of ongelukkiger geweest zal zyn, dan in hun eerfte vaderland; vermidszy voor hun zeiven geene voorrechten bedongen ; waar in zy nagevolgd zyn door het Volk van Alba, 't geen, fchoon minder vrywring en ongedwongen met de Romeinen verbonden en ingelyfd , echter nooit gereclameerd heeft tegen die laagheid van ftand, waar aan

het

boorte , die zyne wonden vertoonde welke hy tn den oorlop hekomen had 9 en de Jlagen die hy tn flaverm der Patricii entfing ; een man , die at het Folk in zyn belang wist te brengen en tegen de groten de wapenen doen opnemen , kan die ■wel tets anders dan een Plebejus zyn ? .' . . fie daar dan reeds al van den Jare 260 na de Jticniin?e van Rome, eeri Plebejus , die door Livius, een' ieverig voor ft ander der Arijlocratic 9 echter me. den naam betiteld word, van een man van aanzienelyke geboorte.

R 4

Sluiten