Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H2 )

worden , en indien men zich zo een liegt denkbeeld wil vormen van deszeifs regeringgform en krygswezen , waaraan zal men dVn d'oorzaken dier verbazende • vooi.'hced toefchryven ?

Wy antwoorden hier op , eerftelyk : dat iemand die de grote en fterkte van een gebouw afmeet, daarom juist dat gebouw niét geheel onder den voet wil werpen, en datj zo wy denken , dat men te voor'ngenomen is voor de ftaatkunde der Romeinen , wy evenwel niet ontkennen , 'er echter veele lofwaardige zaken in hun gedrag voorkomen. Ten tweeds , dat terwyl men enig in Rome zelfs d'oorfpronk van deszelfs groo 5 heid gezogt heeft, men te veel uit het oog heeft verloren de uitwendige en buitenlandiehe oorzaken , die daartoe hebben medegewerkt , oorzaken , welke wy kortelyk zullen nafpeuren.

Niets kon gunftiger zyn voor d' oprigtinge van een ftaat , als de geilddheid waarin Italië zich bevonden heeft, byhet overiyden van Tarquinius Superbus; dat is, toen het Roomscb gemenebeft., eene zekere beftaanbaarheid ? had gekregen. In der daad ook, herwas 'er zo mccle gelegen , dat de Natiën die in 't bïnnendne gedeelte van Italië woonden, wel Oorlogzugtig genoeg waren, om den moed der Romeinen werk te verlcaaffen maar eehter nog te onbelchaafd en te woeft'

on?

Sluiten