Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 243 )

pm hen te kunnen 't onderbrengen ; terwyl dat dz Volken die langs de Zeekusten woonden , wel ryk en befchaafd , doch tcffens te verwyfd warm, cm zeer geducht te zyn. Itdïe was toen verdeeld tusfchen. Natiën uit hetzelve oorfpronklyk, en Grickfche Colonien, by welke de Kcophandël en 't vernuft , reeds de pracht, weelde, en dösruit fpruitende verdorvendheid van zeden ingevoerd hadden.

De Romeinen overwinnaars geworden zynde van hunne naaste Buuren, mooeften dus wel dra geheel Italië in hunne macht hebben. Men herinnerd zich de zwakheid van Capua , en de kleinmoedigheid der Larentyncn\ maar men diend evenwel ook te befeffen, dat indien Pyrrhus minder onftandvaftig, minder veranderlyk in zyne ontwerpen was geweest, en meer een onmiddelyk belang gehad had , by de vryheid van Italië , en dus den oorlog met meer kragt en yver had doorgezet; dat Fabricius dan mcoglyk de Jaaste held zou geweest zyn , waar op Rome zich had kunnen beroemen, Eenmaal meester van Italië geworden zynde , wat ontbrak 'er toen aan Rome , om het van de gehele waereid te worden , dan dit al'een, dat bet 'er de iBoog» Jykheid van belefte en 't ontwerp van fmeedde ? Carthago deed zulks aan Rome befeffen , en fcheen zich met hetzelve in oorlog te begeven, enig om het zyne kragten te doen gevoelen. En inderdaad ook , wat macht hadden de Romeinen te duchten ? Was het

Si-

Sluiten