Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*69 )

Koe zeer ook het tafreel door deeze woórden afgemaald vergroot msg zyn gewees* , 'er moet tog iets in waar en toepasfe'yk geweeft zyn , op zommige Burgers ; vertfiids het volk 'er door in cle grootfte beweging ge:aakte. Bovendien weet men , dat de rykdommen die gemaklyk verkregen worcen en onder weinigen verdeeld zyn , de pracht en corruptie ten gevolge hebben ; of om beter te zeggen , alles is reeds gecorrumpeert als de pracht komt: zynde deze het gevolg en de uitwerking der Corruptie.

Dus het derde tydftip doorgelopen hebbende, zouden wytot het vierde moeten overgaan, indien niet zelfs de grootfte verwonderaars van Rome openüyk bekendde , dat het toen ongelukkig was. Me» gevoeld nog de akeligfte aandoeningen , wanneer men op de omwentelingen 'denkt , ten tyde van de Cracchen , van een Marius en SyJla voorgevallen, Wy zuilen des liever öhs oog van dat akelig tafereel afwenden, terwyl wy geen zwarigheid maken ftaande te houden , dat Rome in geen der viertydftippen ooit zodanig een geluk gekend heeft, dat het de verwondering over deszelfs lot en regeeringsf'orm verdiend. Haaften wy ons te onderzoeken , welke de invloed d*r Romeinen geweeft is , op het geluk der andere Volken van onzen aardbodem, en hoedanig de

ge-

Sluiten