Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2?Ó- )

meinen, indien gy uwe oude eenvoudig„ heid moede wordt ; indien gy de fraaie „ kunften wildt bezitten , laat dan geene

beelden maar beeldhouwers komen ; koop „ geene fchilderyen mnar fchaf u fchilders

aan. Niets is aangenamer dan van zyn ei-

gen werk genot te hebben. Het brood ge„ bakken van koorn door uw zelfs gezaaid „ en gemaaid, zal fmakelyker zyn , dan 't j, geen Egypte u kan opleveren , en het „ beeld onder uwe eige ogen gehouwen, zal » U meer _ behagen dan de meefterftukken a van Pkidias. Weest dierhalve vernuftige j, en ftaatkundige landbouwers, want de be,, fchikking der Goden gedoogd niet, dat het „ geluk van enige weinigen , langen tyd dat „ van allen verhinderd.'1

Wy weten niet of ooit iemand zodanige redenvoering in den Raad gedaan heeft, maar de waarheden daar in vervat zyn zo treffende, dat de Romeinen hoe zeer ook dronken van voorfpoed, 'er niet gehe?l ongevoelig voor * waren- Na de Veldflag by Cynocéphaltis, kondigde Quintus Flaminius een raadsbefluit af, waar by bevolen wierd, dat alle de Steden van Griekenland wederom in vryheid zouden gefteld worden. Jammer is het, dat dit niet lange ftand hield , en dat de Romeinen wel draa zich erger dan ooit, als dwingelanden over Griekenland gedroegen.

Wy

Sluiten