Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 231 )

doorlopen. Overal ontdekt men het kwaad, en kwaad uit kwaad voorkomende. Overal ontdekt het zich, onder duizenderley gedaantens; en men kan veilig zeggen , dat onder ' alle de gefchenken aan den mensch gegeven , de doos van Pandora ongetwyffeld het best voorzien is geweest.

Wy zullen nu het toneel der waereid zien veranderen. In ftede dier geftrenge grysaards, die van hunne raadsheerlyken of burgemeesterlyken zetel, in drie woorden het noodlot en d'ondergang der Natiën beflisten ,• zullen wy halve wilden vinden , en gehele horden Barbaren; die rechtvaardiger en wyzer dan de eerstgemelde, gene andere behoeftigheden dan hunne driften kenden, en enig meefters der waereid wierden, omdat zy van honger ftorven.

Waar van daan kwamen die Volken, die enig bekend waren door hunne invafien ? Hoe is het kunnen gebeuren , dat zy , fchoon onbefchaafd en onderling verdeeld , evenwel het grote Colosfusbedd van V Roomfche Ryk hebben kunnen vellen? Dat de geleerden daaromtrent zo vele gisüngen maken als hen goeddunkt, ons aanbelangende , wy vergenoegen ons te zeggen , dat men weinig kennis heeft van de oude gefchiedenisfen van dat gedeelte on er waereid, het welk Zweden , Rusland, Rolen, Tartaryen , China en Indojlan uit(V 4; m<*akr,

Sluiten