Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2?3 )

de nog eens zo veel Sarmaten t chn geloven wy 'er nieï anders dan dit van; zodanig een Eyzar heeft de Barbaaren aangetaft en 'er veel i van gcdoodt. Hoe! daar wy in onze daagen neg niet zeker weeten, welke de Volkrykhéid der Natiën is; zou rnen dwaas genoeg zyn orn iets zekers te willen beweeren, omtrent die der barbaaren ! Waarlyk, men moet zich bedroeven over de oribefchaamdheid der Gefchiedfchryven , in 't geen zy ons daarvan verhalen!

Zeggen wy des met veel zekerheid, dat men zich in de eerfte opflag moet verwonderen , hoe de Barbaarfche Natiën de gewoonte hadden , van geheel en al uit de ene oord en lugtftreek naar de andere fté verhuizen, Evenwel latere gefchiedenisfen doen deze verwondering ophouden. Zederd dat men America kenri weet men, dat 'er niets gemeender is, dan de wilden te zien optrekken, om fom. wylen twee of driehonderd■ uren van hunne woonplaatfen zich te neder' te zetten. Dit doen nog daaglyks de Tartaren , en dit zullen altoos Volken -doen ja doen moeten . die geen Landbouw kennen. Willen wy dus weten wat in 't algemeen het lot der bewoonders van de waereid is, laten wy dan eenig onderzoeken, of het getal bebouwde landen af of toegenomen is. .

Hoe eenvoudig nu deze wyze van befchouV 5 . wing

Sluiten