Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 285 )

rykdommen en 't vernuft de eerste flappen gedaan hebben , en dat zy de Barbaren zyn gaan zoeken , eer dat dezen die begeerdden.

Wat zou 'er dan gebeurd zyn , indien de bedorvendheid der menfehen , vooral die der Helden en Wetgevers , de orde der natuur niet waren komen floren ? - Allengskens zouden zich de vernuftige Volken met de anderen vermengd hebben , 't zy door den Koophandel, "'t zy door alüantien, 't zy zelfs door den oorlog ; want , wanneer van twee in oorlog zynde Volken 't ene befchaafder dan 't ander is, is 'er niets als eene dwaze hoogmoed of verkeerde ftaatkunde , die de overwinnaar kunnen beletten , de zeden van de overwonne aan te nemen, of dien de zyne mede te deelen.

By ongeluk hadden de oude Wysgeeren zo veel verftand , de Generaals zo veel neroismus, de Volken zo veel deugd, dat alles op de waereid in verwarring gebrast, en de volmaking van het menschelyk geihcht daar door vertraagd wierdt. Een dom Volk, zonder Wetten, zonder Landbouw , zegenpraalde welhaast over de landgenoten van Homerus, van Plaio en Lycurgus. Dat Volk ondernam zyn gebied wyder uit te breiden , dan de Grieken het hadden kunnen doen, ondanks hunne zeeden en wetten ; maar welhaast

Sluiten