Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 291 )

DERDE VERVOLG

VERHANDELING OVER HET ALGEMEEN GELUK 2 OF AANMERKINGEN OVER HET LÓT VAN 'ï MENSCHDOM , IN DE ONDERSCHEIDfi TYDSTIPPEN DER GESCHIEDENISSEN. ,

JL ot dus verre den aard der gelufcflaat vaa het menschdom , in de eerite en latere eeuwen nagefpeurd en niets gevonden hebbende , dat een aandoenlyke en wysgerige ziel behagen kan , zal het niet ondienftig zyn t'onderzoeken , welke de invloed der Christelyke Godsdienst geweest i* , op dien gelukftaat ; voornamentlyk zederd de regeering van Conflantyn de Groote, tot op den val van het westersch Keizeryk ?

Elk die maar enige kennisfe van de gefchiedenisfen heeft , weet , dat 'er geen eeuwen meerder rampen en onheilen opgeleverd hebben , als die , tusfchen de eerfte invallen der Barbaren en hunne vaste yesti-

Staatsm. Meng. Sep-t. (X) ging

r8

Sluiten