Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 297 )

aan 't grootfte geluk dcelagtig te zyn gegeweest , en gaan wy liever over tot de befchouwing van deszelfs toeftand in de latere , of gelyk men het noemt , de Moderns eeuwen ; die hun aanvang nemen met de tyden , toen de leenroerige Redering in zwang kwam.

Indien het geluk der Volken niet verknocht was aan derzelver wetgeving , en de overeenkomftcn die de Barhaarfche Natiën tot een regel ftrekten , even als hunne zecden en gewoonten van den Aardbodem verdwenen waren zou het onnodig zyn , hier in eeng onderzoek te treden over die verre tyden , welke men als de eerfte tydftippen der hedendaagfche Dynajïien aanmerkt; dog zal men zich een gefchikt denkbeeld vormen van de grondflagen der Regeeringen , en de invloed die dezelve op het geluk van 't menschdom hebben , diend men zig vol. ftrekt daar toe te verledigen. En wat Volken hebben tog meer als wy hedendaagfche Europeanen , de eerfte beginfelen onzer regeeringe nagefpeurd en onthouden ? Dat men maar in de Archiven , het eerfte oude Koopcontract dat zich voordoet , in handen neme , en men zal uit de woorden van leenroerigheid , van hulde , van manfchap en diergelyke , zeer fpoedig en duidelyk ontwaar worden ; dat wy niet ander? dan de afftammelingen der Qotthcn en Lomij. 4) har-

Sluiten