Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs»)

daar goed rnede doen zou , zal de geever die ze hem verleende en 'er voor zich zei. ven ook iets goeds van verwagte , buiren twyffel naar mate van het gewicht der zaak , In eene meerdere of mindere graad misnoeg d zyn , als hy zich in zyne hoop te leur gefteld vind , en vooral wanneer hem in ftede van veel goeds, veel kwaad , 't zy wezen'lyk, 't zy volgens zyne denkbeelden en begeerten aangedaan wordt.

Die zyn weldoender benadeeld en als vyand handeld , kan zich met geen recht verwonderen of kwalyk nemen , dat die weldoende.* zich daar over allergevoeligh: toond. Ceweldenary , vooral van menfehen wier plicht het was voor te ftaan en goed te doen , mee: noodwendig vroeg of laat met gewddenary vergolden worden en op den ke per befchouwd , verdiend die ook niets anders. Het is niet het oeffenen en bezit van gezach, maar wel het gebruik van 't zelve tot nut tn befcherming van anderen , 't welk met recht eene dankbare erkentenis en een getrouw aankleven vorderen kan , en by die regeren wil zonder aan te zien , of zyne regering het heil of onheil van 't gerot er veroorzaakt, heeft zich niet te verwonderen , indien hy verfoejing in ftede van liefde ; veragting in plaats van eerbied en weerftand in tegenoverfteliing van gehoorzaamheid ontmoet.

Men

Sluiten