Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C &6 )

min , tegen my keert , kan immers niemant het my kwalvk nemen , dat ik hem affchaf. Stonden de voorwaarden , waarop hy geroepen wierp om da Natie te Regee. ren , Koning Jacobus niet aan , waarom wygerde hy dan niet liever de heerfcliapoy aan te neemen ? Niemand zeker zon 'er hem met geweld toe gedwongen , en in weerwil van hemzelven Koning gemaakt hebben.

Door het ryksbeftier te aanvaarden , nam by teffens de verplichting op zich , om s' Volks welzyn te bevorderen, en daar voor alle biilykc vocrdeelen benevens eer en glorie te genieten. Dog die verplichting en verbintenis verbrak hy , zvn gezag misbruikende tot 'sVolks nadeel, Daar hy volgens eed en plicht, de wetten zich ten richtfnoer en regel van zyne Regeering te ftellen h:»dc, luisterde hy naar geen wet of regel , dan zyn wil , of liever den wil zyner bygelovigc Koninginne en heethoofdige Priesteren. In ftede van wettig ftaat;beilier voerde hy de geweldadigdfte oVcrheerfching in. Wie zou zulks lange kunnen dulden. Zeeker , de Natie moest ten uiterfte wispelturig en verdorven geweest zyn , indien zy zulke ongehoorde wangebruiken en openbaare verradery tegen den Staat , met goede ogen aangezien , en haare alouds wetten, voorrechten , goed en leven , ten prooy ge-

la-

Sluiten