Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 386 )

van geld in Engeland befpcüren, kan zulks niets beduiden ; zynde dit enig eene vrywillige toegevendheid der reprefentnnten van de Natie , die in aüe gevalle ogenbliklyk een geaardt gebruik van hun wettig recht kunnen maken- Doch , daar overftemming altpos weet plaats te vinden , wat kan de poginge van eenigen , gelyk wy opentlyk in de Engelfche berichten lezen , veel baten ? Dan hier genoeg van.

Door deze korte aanmerkingen hebben wy enkel willen aantonen , dat voiftrekt geen Regering in dien zin , zo als helaas fommigen ons zoeken wys te maken , en mooglyk maar al te veel in zwang gaat , onafhanklyk kan genoemd worden. Men gelove het vry, geen gewelddadige verovering; geen afgedwonge toeftemming van een ongelukkig Volk , dat om het zwaard te ontgaan , de ketenen kiest; geene herhaalde en erfelyke daden van onderdrukking , onder ' den naam van Rechtopvolging ; geen langdurige oeffening van geweldenary , als door den tyd tot recht geworden , kunnen deze eerfte beginfelen en gronden van Regering veranderen , veel min vernietigen ; of de middelen tot zelfsbehoud middelen tot zelfsbederf doen worden , en den toeftand van het menfchelyk geflacht oneindig erger maken dan die van 't gedierte des Velds: door 't misbruik van dat groote voorrecht der

re-

Sluiten