Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33* >

ten en 't zamenftel der Maatfchappy, waar van de Regeerders flegts leden zyn.

p"[Om gevolglyk de ware palen | van het Rechtsgebied der Regeerders te kennen, diend men zyn toevlucht te nemen tot de inftelling van Regering , en die palen afmeten naar den graad van macht, die de menfehen in den natuurftaat oorfpronklyk zo over zich zeiven als anderen hebben; en gelyk geen mensch verfcheide anderen , die fterker dan hy zyn , iets ontnemen kan 't welk zy hem met goedheid niet geven willen , zo kan ook niemand aan een ander iets wegfehenken, dat hem in eigendom niet toebehoord , of dat hem in zyn natuur onaffcheidbaar eigen is , gelyk by voorbeeld in 't byzonder de Godsdienst.

Ieder immers heeft zyn Godsdienst voor zich zeiven , en de Godsdienst van den eenen, hoedanig die ook wezen moge, kan die van een ander niet worden, als met zyne vrye wille en verkiezinge : een zaak die alle macht , geweld of regering geheel en al uitfluit. Niemand kan een Godsdienst aannemen zonder overtuiging , en deze overtuiging kan door het Burgerlyk gezach niet te weeg gebragt worden. Godsdienst dan , die eens anders rechtsgebied niet kan onderworpen zyn, kan van een ander nooit ontvreemd

Sluiten