Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 334 ) -

en veiliger te mogen, genieten , en door dat middel zyn eigen geluk en welzyn te bevorderen ; welks bezit niemand gewillig en met voordagt aan een ander , wie hy ook zy , zal^ afif.aan. Of zo iemand door onvoorzigtigheid ,•• door geweld oï bedrog van anderen , in een dwaas en ongegrond verdrag is ingewikkeld, zo kan hy door de euwïgdurende wetten van Godsdienst en Reden, van die verplichting ontflagen worden.

Geen accoord dat in zyn aard goddeloos pf onrechtvaardig is, kan zonder goddeloosheid en onrechtvaardigheid te begaan , gehouden en ter uitvoer gebragt worden. Dit is zo zeker, dat 'er geen Regeringsform in de wereid te vinden is , die niet in eene meerdere of mindere graad, de middelen aan de hand geeft of tracht te geven . om de zodanigen , die rukeloze en onrechtvaardige vèrbintenisfen aangegaan hebben , van derzelver verplichtingen te ontllaan : zo da: :n dit geval, de inzettingen en rechten der Volken , door de wetten der natuur en algemeen reden gefchorst worden. Indien nu byzoudere perfonen dat voorrechï genieten, waarom zou men dan gehele Ma^tfchappyen daar van willen uitfluiten ?

Hier is dierhalve de natuurlyke bepaling van het gezag der Overheden. Zy mogen niet nemen , 't geen niemand recht en

macht

Sluiten