Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33? )

zy zonder enige andere bepaling gelaten wiefden , dan die van hunne plicht getrouw waar te moeten nemen en daar voor beloning te zullen genieten. In zulke gevallen , trokken die getrouwe Stedehouders der Maatfchappy , doorgaans alles naar zich, terwyl zy zelfs dienaren zynde hunne meesters tot flaven maakten.

Hierom was het, dat de Volken door ene droevige ondervinding wys geworden , het noodzaaklyk oordeelden , hunne Overheden en Staatsdienaren zekere bepalingen voor té fchryven , en de geenen aan banden te leggen , die hen anders mooglyk aan ketenen zouden leggen. Zy bevlytigden zich dierhalve , om den form hunner Regeringen zodanig in te richten , dat het algemeen belang teffens bevorderd en voortgezet wierdt, als deze beftierders hun eigen belang bedoelden en begunftigden.

Hier uit ontftaat het onderfcheid , tusfchen onaf hanklyke en vrye Regeringen. Niet dat 'er minder of meerder macht. in de ene dan in de andere plaats hadde; nog dat de eene in recht en billykheid min of meer verplicht was , om hare Onderdanen te befchermen , en voor derzelver welvaart, voorfpoed en veiligheid te zorgen : maar dat de Macht en Heerfchappy der Overheden in vrye Landen , op. dien voet gebragt,

Sluiten