Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 340 )

öng , of wanneer hy 'er zelfs vrywillig van af.ft.aat.

Het intreden in de burgerlyke Maatfonappy , is geen afwyking van dat natuurlyk recht , maar in tegendeel de bewaring en verzekering van hetzelve , als de reden zynde der ingeftelde famenlevirgen. Wederzydfche befcherming en onderitand , was immers alleen bet redelyk oogmerk , van alle redelyke Maatfchappyen , cn om nu zulke befcherming mooglyk te maken , wierd 'er een Overheid aar.gefleld , aan wien men de macht gaf om de onfchuldigen tegen alle geweldenaryen te verdedigen , en hen die ze deeden te ftraffen : en hier in beftaat het enigfïe recht , dat enige Overheid op de wereld kan voorwenden.

Ter bevordering van dat goede oogmerk, is de Overheid ook met de macht bekleed , om over de verenigde krachten dier Maatfchappy te fchikken , en zich van dezelve te bedienen ; gevolglyk zodanig een deel van ieders eigendommen te mogen eifchen, als gevorderd word tot bewaring van 't geheel en verdediging van ieder op zich zeiven, tegen binnen en buitenlandfche verongelykingen. Dit zyn de fcheidspalen van de macht der Overheden , en wanneer zy die overtreden , dan gaan zy bun plicht te buiten. Zy zyn immers door de Wetten

der

Sluiten