Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 345 >

a!s zy best oordelen en verkiezen. De zucht tot Vryheid befpeurd men zelfs ten fterkfte in 'c redeloos gedierte.

Daar geen Vryheid plaats heeft , is ons leven in eens anders handen , altyd ellendig en dikwyls ondraaglyk. Vryheid is, dat men van zyn eigen leven meester zy ; en flaverny dat men alleen ter genade van anderen (leve ; en een leven in flaverny , is voor de genen die het dragen kunnen, een ftaat van gedurige onzekerheid en rampzaligheid ; doch by hen aan wienjgeen ander middel ter verïosfinge overig is , word de dood zelfs het beste gerekend. Zo gaat en by den mensch enby de redelooze dieren, de liefde tot Vryheid niet zelden de liefde tot het leven te boven.

De zucht der menfehen tot 'de Vryheid en derzelver bezitting , is van die kracht en dat gewicht , dat zy d'oorfpronk aller deugden fchynt ; en daarom ook fchynt het , als of 'er in vrye Landen een ander foort van menfehen woond als onder dwingelanden. Geringe legertjes van Grieken en Romeinen, hebben de magtige heirlegers van flaafsche Volken durven uittarten ; en een millioen flaven is dikwyls verjaagd en verflagen , door enige weinige duizende vrye lie den j zo dat 'er grooter onderfcheid tus* (Aa 4) feir

Sluiten