Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 353 )

'M ENGELG E DAGTEN.

"jf^lk weet dat zekere plaatfen of bedieningen aan een Hof zesmaal zo veel, ja nog meer opbrengen , dan de bezoldingen bedraagen, die aan hunne ampten verknogt zyn. Want eer de Vorften befluiten kunnen, iets tot ene beftendige beloning voor een aanzien lyk ampt te fchikken , ten behoeve van een man , wiens deugdzaamheid en eerlykheid zy kennen , willen zy het liever aan een flegter en min nauwgezette perfoon geven , van wien zy te voren weten, en naderhand voor bunne ogen zien, dat hy , met beide handen , vangt en fchraapt, al wat hy maar trekken en tot zich halen kan. Zy zyn al wel in hun fchik, als zy zelfs maar niets behoeven te geven. Zo wil de waereid in 't gemeen bediend worden, en zy is zulks ook waardig,

* e *

Een Vorst kan niemand met gunstbewyzen en gefehenken overladen, en hem toch inwendig zo hoog niet achten, als iemand, wica hy nooit enige buitengewone weldaad bewezen heeft ; dewyl hy weet , dat de eerfte hem uit eigenbaat en de ander hem uit toegenegenheid cn liefde diendt.

* * *

Een Vorst, die wel weet dat hy niet regtmatig handeld , overlaad fomwyle enen redelyken en verftandigen, doch vrytnoedig fprekenden en hem berispenden dienaar, enkel en alleen om hem dus te doen zwygen; gelyk hy

Ook

Sluiten