Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<3SO

van jongs af, gelyk altyd, in vlyery groot gebragt en opgekweekt , maakt hem verwaand en onweetend, en zyne Regeringswyze die alleen door ftrengheid en onderdrukking ftand houd , boezemd hem wreedheid in. Hy is voor een ieder ongenaakbaar , behalve voor zyne Staatsdienaren , die wel zorge dragen , dat hy de ellendige toeftand van zyn Volk niet ontwaar word ; ui: vreze dat hy die zoude willen verbeteren Wierd de Meester te kundig in zyne eige zaken , wel dra zou hunne macht gefnuikt zyn, en daarom zyn zy niet dwaas genoeg , om klachten over bezwaarnisfen waar van zy zelfs de oorzaken zyn , onder deszelfs ogen te brengen ; of zo s' Vorsten bevel en buitenfporigheid daar zelfs^ aanleiding toe gegeven heeft , zal hy 'er ook zelfs niet naar luisteren willen.

Men leere hier uit, wat een onwaardeerbare fchat de Vryheid is. Veelen kennen derzelver waarde en uitwerkfelen maar zeer gebrekkig. De Vryheid is het nogthans, die alle zedelyke volmaaktheden , alle befchaafdheid , alle goede konsten en weetenfehappen bevorderd ; terwyl de dwingelandy allerhande godloosheden, fnoodheid en ellende , onmidlyk en noodzaaklyk te weeg brengt.

Vryheid bevestigd en beveiligd onweder-

ipreek-

Sluiten