Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Sé* )

Joch uitvoeren kunnen ? Het moet hem im. mers ten hoogfte hezwaarlyk vallen, om by een eigendunkelyk Hof ingang te vinden, en nog bezwaarlyker , om deszelfs verdorvendheid te keer te gaan. Wat kan hy daar dan toch uitrigten ? En al flaagt hy enigermate , wat zekerheid heeft hy , dat zyne onderneming van langen duur zal zyn ?

Neen , men gelove het vry, in zodanig een Land , onder zulke gedurige onzekerheden of liever, onder zeker te wagten onderdrukkingen , zal niemand het wagen het beroep van Koopman aan te nemen 't wek hoe zeer ook' vooruitzigten van winst gevende , echter op zich zelve reeds aan veele gevaren en wisfelvaHigheden onderhevig is. Tavernier bragt alle zyne R ykdommen , die hy in zyn langdurig omzwerven door dc waereid verzameld had , naar de onvruchtbare rotzen van Zwitzerland over; en daarop door den Koning van Vrankryk gevraagd zynde , hoe het mooglyk was , dat hy die de fraaifte gewesten der aarde gezien had , zich in een der flegtfte kon nederzetten ,' gaf by daar op dit cordate antwoord : Sire! Ik wilde gaarne iets hebben, dat ik myn eigen kan noemen.

Wat een fchade is het niet voor een Land, wanneer het door gebrek aan Vryheid , den Koophandel moet derven. Ja zeker eene

gro-

Sluiten