Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( $66 )

indien zy van hunne overwinning hadden weten gebruik te maken , den Muzelman uit Conftantinopolen ja geheel Europa zouden hebben konnen verjagen : makende zich den Sultan reeds gereed , om naar Azien te vluchten.

Nog de Sophi van Perfün, nog de Groot Mogol , nog de vgrfchr-ide'. Koningen die aan de oevers van de Ganges heerfchen , no;j alle de opgeblaze Vorsten van Azie en Africa , kunnen met al het goud en alle de diamanten die zy bezitten , ter zee beftaan, teg n de macht der B itfche cf Nederlandfche O. I Comnagnien ; ja nauwlyks kunnen zy hunne onderdanen, tegen enige weinige zeerovers b»fchermen.

Spanjen met al zyn hoogmoed en de rykdommen der beide Jndien , enig omdat het despotisch geregeerd wierdt, kon het niet ftaande houden , tegen enige weinige Provintien , (wy meenen ons gezegend Vaderlandt) die ondanks eenen kostbaarften oorlog , door Vryheid en Koophandel tot die verbazende hoogheid opklommen , dat zy in minder dan honderd jaren , van eenige visfers Dorpen met poelen en moerasfen omringd, enen gedugten Staat wierden.

Vrankryk heeft ook met al zyne. ftaatkunde , fchranderheid en vermogen , ja dat

meer

Sluiten