Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CS6>)

'meer is , met de uiterfte en kostbare po. 'gingen , nooit zyn heerfcliappy op de Zee beftendig kunnen vestigen. Het is waar , met veel moeite en grote kosten , heeft het wel eens , gelyk nu nog onlangs , groti Vloten in Zee weten te brengen , overwinningen te behalen en veele vyandelyke Schepen te veroveren ; maar telkens nemen deszelfs krachten af , terwyl die der vyanden aangroeiden; en men kan in de gefchiedenisfen de tyden vinden , waar in het niet in ftaat was , om ds fchade van ene enkele neerlaag te vergoeden , die in Holland (trouwens het waren anderen tyden) binnen minder weken tyds , dan 'er dagen gevogten waren , herfteld zou zyn geweest. Zo bezwaarlyk valt het voor de dienstbaarheid, om den Scheepsprys aan de Vryheid te betwisten.

Zweden Deenemarken eindelyk, ('t geen nog in onze dagen veeüigt zgu bevestigd worden) fchoon byna de enige bezitters van alle de Scheepsvoorraad voor geheel Europa, zyn nogthans met hunne verenigde krachten, veel min ieder afzonderlyk in ftaat , om een Vloot te bemannen en een geruimen tyd in Zee te onderhouden, die het hoofd kan bieden aan een Engelsen of Hollandsch Esquader ,* en men zou 'er al zyne agtinge en kennisie van Staatszaken mooglyk aan kunnen wagen, met te verzekeren, dat een ander

Sluiten