Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3*0 )

gel eurd , of laaten zich 'er weinig aan gelegen leggen.

Men vestije maar eens het oog op het Turkfche Ryk. Den Groten Heer bemoeid zich 'er met niets , dan met zyne vermaken , met de grillen van zyne ftommen en poetfemakers , of hóud zich op in 't gezelfchap van zyne Vrouwen, die hem zyne Basfaas uit alle Landftreken toezenden. Zyn macht is volftrekt onaf hankelyk. Zyn wil, dat is, zyn drift, zyn grilligheid of woede, is zyn enigfte Wet , en 't gezach van dien Stedehouder van God kent geen andere pa. Jen. Uit kragt van die geheiligde oppermacht ftaat het hem vry , ieder dien hy wil, te berovsn , cn nieman 1 zyner onderdanen mag daar over klagen. De braaffte lieden mag by op de fchandelykfïe en onmenfehejykfte wyze van kant helpen , en de fnoodtte booswichten tot de hoogfte waardighe. den verheffen , zonder dat iemand vragen mag, waarom ?

Dog de onbepaalde macht die den Sultan bezit , word behendig buiten zyn weeten , door zyne Staatsdienaren misbruikt. Deezen geven hem cn zich zeiven werk. Hem, dqor hem zyn plicht geheel te doen verwaarlozen en met verwyfde vermaken bezig te houden $ zich zeiven , door zich aan 't hoofd

van

Sluiten