Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 384 >

nitzaren , die ons buiten zyn weeten of tegen zyn wil onderdrukken ? De zendelingen , zaken en bedienden der Dwingelanden , zyn althans geen gezalfden des Heere t Hoe zullen wy hun wil onderscheiden van des Vorften wil , die 'er mogelyk dwars tegen ftrydt ? Hoe weten wy, of de Vorst misfehien wel in 't geheel iets bevolen heeft, en of alles niat een eigen uitvinding is ? Zulks heeft, byna altoos plaats in eene alleenbeejfching , om dat 'er anderen in plaats van den Vorst en bovendien den Vorst zelve regeeren.

ïs zulk ene regering ook op Goddelyk Recht gegrond ? Laat ons dan , zo men dit beweeren wil, niet langer tegen de regeeringloosheid of Anarchie uitvaaren ! Want fchoon daar door , wel alle regeering afgefchaft en vernietigd zynde , aan ieder der vryheid gelaten word iom te doen wat hy wil, word hem nogthans het recht gelaten om zich te verdedigen. Zo ene regeeringloosheid daar cn boven ,• waar in een yder volftrekt onafhar>kelyk is , kan onmooglyk van langen duur zyn , en zal wel haast wederom te regt en op order gebragt worden. Maar alleenheerfching , daar alle Amptenaars trapsgewyze , minder of meerder dwingelandy oeffenen ; daar weinigen van, den enen kant , alles doen wat hen lust , met de meesten van d' andere kant; daar wreedheid

Sluiten