Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 388 )

Dus leven zulke Hoven door gedurig op de bezittingen en het welvaren van 't Volk te azen , en onder alderhande blauwe voorwerdfels te roven dus Ieren zy hun Volk alle deugd en eerlykheid verbannen , en eikanderen plunderen ; ja maken door het eerst te plunderen, verder hetzelve noodzaaklyk. Zo natuurlyk , gemakkelyk en onvermyJeiyk , gaat de geest der Regeerders tot de onderdanen over , die altyd , eer zy 'er zelfs toe vervallen , door hunne beftierders , in verbastering en verdorvendheid onderwezen worden.

De echtfte verhalen van de Regeering van China , en de wyze voorzorgen die 'er door de wetten gedragen worden , ter beteugeling van de geduchte magt des Keizers , zeggen. „ Eigen belang is by den

Keizer een drangreden van geen minder 35 gew'S1 dan de eer, om de oude gewoon,. tens op te volgen , en de wetten aan te „ kleven , die op ene zo voor hem voor„ del;ge wyze ingefteld zyn ; dat hy ze, „ zonder zyn eigen gezach duidelyk te bena-

delen , niet verbreken of veranderen kan, „ zonder zyn Keizerryk in verwarring te „ hdpen. Want van dien aard is de Chi3, neefche Natie, dat , wanneer de Keizer „ zich door zyne driften vervoeren laat,

en het bellier der zaken verwaarloosd,

„ dio

Sluiten