Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 392 )

ming der Maatfehappy , aan de ene kant en ene billyke onderwerping aan die zeifde wetten ter andere zyde , heet regeering : maar eigendunkelyke wil, onbepaalde en grillige drift , wreedheid en onderdrukking , heeft met regeering niets gemeens en roeit ze uit.

Al wat goed en wenschelyk is , kan onder dwingelanden van geen lange duur zyn. Zelfs worden zy door al wat veragtelyk is , cn door een algemeen verderf onderfteund , en leven by de ondergang van het menschdom. Zo lang goud en zilver nog in de mynen rust, is het onder 't beryk van fchuppen en houweelen , en kan door arbeid tót voordeel en gebruik bekwaam gemaakt worden ; maar in de fpelonk eens öwingelands, is het onherftelbaar van 't gebruik der menfehen afgefloten. Alexander vond in de Perfifche Schatkamers groter rykdommen , dan vrye lieden nodig zouden gehad hebben, om 'er de geheele waereid mede te dwingen, in die van den Groot Mogol beweerd men, dat 'er meer bedolven leggen dan 'er gevorderd zou worden , om 't grootfte en magtigst Ryk van ons Europa te kopen. Intusfen , ondanks zulken grote fchatten, worden de onderdanen onder eigendunkelyke Vorsten , nog daaglyks geplukt en uitgezogen.

Door

Sluiten