Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39O

lyke voordeelen der Vryheid , en de tegenovergeftelde jammerlyke uitwerkzelen , van onmeedogende cn alvernielende Dwingelandy Eene volkomen berchryving gaat het menfchelyk vernuft te boven , want geen tong is welfprekende , geene woorden zyn zinryk genoeg , om de verhevenheid der denkbeelden uit te drukken.

Die nooit onder het juk van jammerlyke en drukkende Dwingelandy gezugt heeft , kan zich geen regt levendig denkbeeld maken van ene rampzaligheid die hy nimmer voelde. Het maakt de gemoederen van hen, op wier fchouders het drukt , gevoelloos en neerfiachtig zynde hun geest niet vry en verheven genoeg , om hunne ellendige toeftand in alie zyne deelen te bevatten , laat ftaan , met zyne eigen kleuren af te fchildercn.

Zy, die de heertyke", beminnelyke en onwaardeerbare voorrechten der Vryheid bezitten , weten dat zy nooit 'te' duur gekogt en bewaard kan worden. : Zonder de Vryheid is de waereid een wildernis, het Je yen een last en onvylig. De dood is den tol, d.e wy allen aan de natuur fchuldig zyn , en ftaat ons , onder welke gedaante hy zich., vertone , oneindig ver boven een fchandelyk leven te waardeeren. Nooit kunnen wy onzen geest in de banden des

gvoo-

Sluiten