Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C.4H >

§. XII.

De Staat kan ook te gronde gaan, door de verdeeling welke een Vorst van zyn Kyk maakt. De Monarchie welke Philippus koning van Macedonië gedicht hadt , en die zyn Zoon byna oves de geheele waereid uitbrydde , verfmolt' onder de handen zyner opvolgers, die dezelve onderling Hoopten. De verdeling die Theodofius maakte van het Roomfche Ryk , tusfchen zyne Zonen Arcadius en Honorius , was de ware oorzaak van deszelfs dalinge. Het aanzienlyk westersch Kyzerryk , 't welk Karei de Groote met zo veel moeite herfteld hadt, liep ook ten einde ; enig om dat hy het tusfchen zyne kinderen verdeeld hadt. Saxe , de grootfte en rykfte Provintie van geheel Duitfchland , verloor al zyn macht en Confistentie, door de gedurige deehngen en onderdeelingen, tusfchen de takken van het regeerend huis.

De verdeling van Staten is even zo onreedelyk als dwaas. Wanneer men maar naegaat d'oorfpronk der Volken en Civile regeeringen , ziet men ; dat de menfehen zich tot een lighaam en famenleving verenigd hebben, ten einde te fterker en gedugter te zyn, en om geene andere reeden toegeftemd hebben , dat hunne overheden over hen zouden regeeren , als om door hunne vereniging zq veel te gelukkiger te zyn , en zich

on§

Sluiten