Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(419 3

beeld kónden komen , dat de Malthezer ör." der hen eene nutteloze verwering en bolwerk tegen de Turken en de Africaanfche Zeefchuimers was , en zy daarom die ridderorder aan al den haat der Porte overlieten , zou dezelve wel haast vernietigd zyn. Ondertusfehen hebben zy allen , inzonderheid de handefdryvende Natiën , 'er het grootst belang by , dat die Riddersifin Rand biyven ; alzo zy gedurig de Zee fchoon houden , en tegen d'ondernemingen der ongelovigen beveiligen.

§.■ XVi

Eindelyk , de accesfoire macht word verloren , wanneer de afgeleegen Provintien die dezelve te weeg bragten , door geweld ontnomen worden , en in andere handen overgaan ; of wel , dat derzelver behoud aan den Staat meer tot last dan tot voordeel word. Indien Portugal Brazillen en zyne bezittingen in Azie kwam te verliezen ; indien de Eilanden die de Republieq van Venetië toebehoren, aan haar ontnomen wierden, zou. den die Mogentheden zich niet weinig verzwakt vinden ; en daarom moeten zy alle pogingen doen , om die bezittingen te behouden , om dat derzelver gemis nunne onmiddelyke val zoude te weeg brengen.

StaaTsm. Meng. (Ff) Daae

Sluiten