Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(438 )

VB grootst naedeel toebrengen. Montesquim merkt daarom te regt aan , dat Contra ntin eene lompe misdag beging , toen hy d:n zeetel van het Ryk naar Condantinopo :n overbrengende , en begerende dat de nieuwe hoofd Stad in alles aan d'oude zoude gelyk zyn , bevel gaf dat men Koorn aan het Volk zou uitdeelen , het welk te dien eynde uit Egypte moest aangebragt worden. Die wet zegt hy , wierd een der oorzaken van het verval van 't Ryk.

§• XXVIIL ■

Van alle verkeerde of gekke wetten zyn die de nadeligite , die het zy direct, het zy indirect., tot ontvolking van den Staat drekken , door den ongehuwden Staat te begunftigen , aan te moedigen of te gebieden. Wanneer een Christen Secte iets verbied , 't geen de Heilige Schrift in duiclelyke woorden veroorloofd , of iets beveelt 't geen de Goddelyke Wet verbied , dan is zy in eene :waling ; maar wanneer eene pofitive Godsdienst wetten maakt , wanneer die regels voorfchryft , welken berustende op d'ydele Subtiliteiten der Cafuisten , of Tfïeologifche uitleggingen , ftrydig zyn tegens de Natuurwet, tegen het klaarblyklyk oogmerk van den Schepper, tegen het geluk van den Staat en famenleving : als dan kan men veilig zeggen , dat zodanige Godsdienst

Gocl

Sluiten