Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 443 )

Al 't gemeene volk was reeds voor den eten dronken, en beging gedurige buitenfporighe. den. De gezondheid wierd in 't algemeen flegter, de manufacturen . de koophandel, de krygstucht en war. dies meer is, raakten in verval.. Eene Bil van 't Parlement moest 'er gemaaltt worden, om de fterke dranken zodanig te belasren, dat dezelve daar door merklyk duurder geworden, zo overtollig door 'c gemeen niet konden worden gebruikt. In het Noorde, vooral in Rusland worden de fterke drinken nog bovenmatig gebruikt, 't geen weieens nadelig voor die Natiën kon worden, fchoon,de koude van 't Climaat 'er het kwaad minder groot doet zyn.

§. xxxu.

De verflapping in de Militaire discipline, brengt insgelyks den Staat tot onvermydelyken val. Meest alle zo oude als nieuwe Monarchien [zyn daar door te gronde gegaan. De bevallige kunne, die zo veel vermogen op 's menfehen hart heefc, de geestelyken, de kooplieden, werklieden en Landbouwers, verlangen allen naar de vreden, dien zy als een groot geluk befchouwen. In zekeren zin hebben zy gelyk, dog zy veorzien niet dat eene langdurige vrede de Troupen bederft, en zo web de Officieren als gemeene® hun beroep doet verleeren. Men zou wel willen dat in oorlogstyd, de armée uit niets (Gg5) an-

Sluiten