Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 445 )

den Staat ontzenuwen en tot deszelfs onvermydelyken val h engen. Zo het land zelfs geen equivalent heeft, voor de fchuld op deszelfs crediet gemaakt j zo het geene middelen genoeg heeft om door de balans van koophandel , de interesten wederom in te winnen. d>e den Staat jaarlyks voor de geleende Capitalcn moet betalen, zal het weldra aan het daalen geraken.

§. XXXIV.

In de Monarchien kunnen de gedurige difputen tusfchen de Ministers , Generaals en andere voorname Amptenaren ; in de republiken , de verdeeldheden tusfchen den Senaat en 't Volk, tusfchen de Magiflraatsperfonen en de Hoofden der Regeering, gemaklyk den Staat tot deszelfs ondergang brengen.

Men moge zich de beste regeeringsform en de wyste Staatkunde vcorftellen , de beftierhjg van de onderfcheiden takken der regeenng , zal altoos ook aan verfcheA de Departementen of Perfonen moeten overgelaten worden, dat is , aan menfehen dia hunne driften en neigingen hebben. Indien die driften nu .te verre gaan , hen verblinden en de zaken op verfchillénde wyze doen befchouwen; indien zy ondeiling verdeeld zyn , zullen zy malkander gedurig in hunne

' ver-

Sluiten