Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 446 )

vèrxigtingen in den weg zyn, en den Staat zal in een foort van Anarchie vervallen.

In de Republieken zyn die verd* eldheden des te gevaarlyker, omdat 'er zo een groot gezag niet is, als in een Monarchie, om elk tot zyn plicht en tot eendragt te noopen. De Gemeenebesten zyn ook altoos meer aan die verdeeldheden onderwerpen, ais een foort van erfdeel hunner regeeringsfbrrn zynde. Een beroemd Staatkundig Schryver, zegt daarom niet zonder reeden : „ zo menig„ maa, als men elk een gerust en in flilte „ zal zien in een Gemeenebest, kan men „ veilig verzekerd zyn, dat 'er de Vryheid „ nog niet is. 't Geen men vereniging of een„ dragt in een Politiek Lighaam noemt, is „ eene vry dubbelzinnige zaak. Daar kan „ eendragt zyn in een Staat, waarin men „ zich verbeeld , niets dan verwarring te „ zien, dat is, eene harmonie, waaruit des„ zelfs geluk ontftaat, namentiyk de rust en „ vrede. Het is daar mede geleegen even „ geiyk met de gedeeltens van het heelal , „ die door werking en medewerking eeuwig „ aan den anderen verknegt zyn. Maar on„ der eene despotifche regeering , hoe zeer „ 'er alles in eendragt fchynt te wezen, is „ altoos wezentiyke tweedragt en verdeeld;, heid te vinden. De Landman en den „ Krygsman, de Magiflraatsperfonen en den „ Edelman, zyn 'er om geen andere reden , ver-

Sluiten