Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

1* oen wij voor den eerfleti druk dezer Verhandeling ons Voorbericht plaatflen, durfden wij ons niet vleien , dat onze onderneeming met zulk een goeden uitjlag zou bekroond worden ; —— dan de meer en meer toeneemende uitgebreidheid der Leden, het greetig vertier onzer Werkjens overtuigen ons, dat onze pogingen het geivenschte doel

bereiken. God en het Vaderland zijn

wij. voor zulk een gewenschten uitjlag dank' haar.

Met het grootjle genoegen bieden wij den vierden druk eener Verhandeling aan, dis hy aanhoudenheid de goedkeuring van alle Lezer en heeft zvech gedraagen; die in het engelsch vertaald, te Londen uitgegeeven.

Sluiten