Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n )

der kragtig bewijs voor Gods beftaan* dan heê voorige is, u gemakkelijk maaken; doch daar het eerfte voorbeeld , u die reeds geleerd heeft, zal 't genoeg zijn, hierÜcchrs bij te voegen, dat, gelijk eene klok, niet alleen tot het beginnen;maar ook ter voordduuring van haare beweeging. de wijsheid en kragt van haaren Maaker en, Beftuurernoodig heeft; alzo ook alles, wat gefchaapen is, niet alleen, om het wezen en de beweeging te ontvangen ; maar ook, om hierin te blijven, zoo onophoudelijk , den invloed van Gods magt en wijsheid vereischt, dat zonder deze, niets van dat alles een oogenbük beflaan; maar terftond tot zijne vorige nietigheid vervallen zoude.

Dit weinige, mijne Vrienden! is zeker overvloedig om, zoo wel ter opwekking en verfterking van uw geloof, als tot befchaaming der uit enkele boosheid verfoeielijke ongeloovigen, aan te wijzen, niet alleen, dat 'eresn Godrdac is, een Opperweezen of eerfte oorzaak van alle gefchaapene dingen zijn moet; maar ook, dat die zelfde God, tot zoo verre toe,, de onderhouder en beftuurer van alles is, dat'er, zonder Zijn welbehaagen, nooit iets is, of geiehieden kan.

Laat ons nu dan, van de groote waereld overgaan tot de kleine, die gij zelve zijt! wat'sdat Voortaal! Benik zelve een kleinewaereld?zegtGij$ Hoeveel kleine waerelden zijn 'er dan inde groote waereld wel? Ja Mensch! hoe vreemd die naam U ook voorkome, is hij echter reeds door de oudé wijsgeeren, met veel recht u gegeven; Zegt mij, om dit, ook door een voorbeeld u gemak~ kelijk te doen begrijpen, wat is.daaropdedeitf Van die ftal gefchilderd? Een Paard! dat 'sitfc faere niet waar i neeiij 'c is alleen befe afbecldfel li

Sluiten