Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15 )

gelijk is: want Gods magt en wijsheid, die wij, uit de fchepping en onderhouding van alle gefchapene zaaken , zoo duidelijk bemerken , verbieden ons te denken, dat God de volmaaktde zijner aardfche fchepfelen, welke zeker onze zielen zijn, zoo gebrekkig zau gelaaten hebben, dat zij wel verlangen, maar de vervulling haarer verlangens nooit bekomen konden !

Gaan wij nu ook tot een ander gedeelte van ons wezen : tot ons {loffelijk beginfel, of ons ligchaam over.—• Welkeen wonder kunstduk is dit niet ? Hoe nuttig, hoe noodzaakelijk en wtlgefchikt zijn alle deelen en leden van hetzelve ? Hoe verb razende is de foelie en geregelde omloop vau het bloed door uwe aderen ? De fpijsverteering, de uitwaafeming, de werking der ingewanden, de vermogens der zinnen, de kragt der driften, de flaap, ja uwe ziekten zelve, zijn wonderen, die, zo gij ze met aandacht inziet, u terdond verpligten zullen, om te erkennen, dat niemand dan een God, wiens magt en wijsheid geene paaien heeft, de eerde oorzaak en onderhouder ook van uw ligchaam is: gij hebt nu of dan misfchien beelden, fchilderijen, of andere kunstwerken , mee zoo veel verwondering gezien , dat gij vol verbaasdheid uitriept: Hoe is 'c mogelijk , dat zulks door 't vernuft en de handen der menfchen gemaakt kan worden? Maar is't ligchaam van den meest, verachten en elendigften menfch , niet een onbegrijpelijk grooter kunstduk?

Ja, in de erndigo hefchouwing van hetzelve moeten de hovaardigde Ongeloovigen hunneonmagt belijden , en gedwongen door de kragt der waarheid, zegden : De vinger Gods is hier! En ■waarvan toch is dat kunstrijk duk, het ligchaartï van den menfch gemaakt? Och een verachtelijk B 3

Sluiten