Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2? )

isn ghs. Ik heb »t nooit zo opgemerkt, docf! zie 'r. nu zelve wel; maar ik ben intusfchen zeer •verwonderd, dat zulk een doffe, niet alleen voor ons leven zoo nodig is, maar ook zulk een wonderbaare kracht heeft;

Gij allen, mijne vrienden ! begrijpt ook nu, zo ik vertrouwe, dat het opgenoemde flechts een ftaakjen is, van de wondere eigenfehap en kracht der lucht: want men kon u, uit het branden van hec vuur; uit het zwemmen , rijzen en daalen der visfehen; uit het geluid, dat wij van verre hoo» ren; uit den reuk van veele zaaken ; uit de pompen en eene menigte andere dingen, nog veele en meer verbaazendt wonderen toooen; maaf dit weinige zal reeds overvloedig zijn , omu, op eene een voudige wij ze te doen zien , dat 'er in de tucht» eene werki ng en eigenfehap gevonden Wordt, wel» ke van niemand, dan van God alleen, haar wezen , duurzaamheid en kracht, kan ontvangen hebben, nog hebben en behouden

't Is zeker immers, dat zij natuurlijk zijn: wanr, het zou belachlijk weezen, u te willen bewijzen , dat de menfchen de lucht niet gemaakt hebben,, of in haar wezen niet onderhouden kut.nen.

Maar is 't nog niet veel belachlijker te zeggen, dat een blinde natuur dit alles bij geval maar voordbrengt? kan het bij geval of zonder overleg gefehied zijn ,dat alle de luchtdeeltjens, die zoo r.odigc en nuttige krachten eigenfehap hebben? kan het bij gevat zijn, dat menfchen en dieren dezelve zoo nodig, en om hier aan deel te krijgen, ook de vereischte gefteldheid in het ligchaam bekomen hebben ? kan kei weder bij geval zijn, dat 'erdoor de gehee-

Sluiten