Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 32 3

ffe? vuur - fteenen, u dit reeds voorlang geleerd heeft ■

Wij kunnen dan zeer gemakkelijk vuur bekomen , en 't biedt zich den menfch in veele zaaken aan. —— Hoe gelukkig dit voor ons ajlen i?, wept de domfte mensch genoeg, uic de noodzaaklijk- en nuttigheid van hetzelve: want zonder vuur zouden wij door koude eri

gebrek vergaan. > Ja, zegt gij, dit is zoo

en een ieder genoeg bekend; maar ik bemerk tot ïiog toe niet veel wonders in die befchouwing van het vuur. <p- 't Is voor ons wel gelukkig , dat wij het bekomen kunnen, om dat het ons zoo npdig en nuttig is, doch dit zullen ongeloovï.

gen zoo wel als wij bekennen J Ik ftem u

dit in zo verre toe , mijne vrienden , dat zij het gelukkig noemen zullen; maar als zij door het woord gelukkig alleen een los geval verftaan, zullen zij het geenzjns zoo wel'als gij bekennen- — Want dat hëtniet op zulk eene toevallige wijze , maar alleen door de liefderijke Voorzienigheid va.R het albeftuurend Opperwezen ten dienfte de? menfchen is voordgebragt, geduurig onderhouden wordt en werkt, zult gij, gif eene oplettende overdenking, van het weinige dat ik u feeds gezegd heb, gemakkelijk bevinden,

Qm ook hiey jn'u te helpen, zal ik de voor-ïiaamfte zaaken met weinige woorden u herinfleren ? Wat vtiiip is weet gij zelve beter, dan de (latuijrkundigen u befchrijven kunnen. — Het p tot uw levens-onderhoud, in koude om u te Svarmsn, om veele uwer fpijzen en dranken, bereiden; om werKtuigen en veel? andere gaaken te bekomen , u zoo nodig als iets van her, gefehaapene. Het is gemakkelijk te verkn>

|qi, en bjer t«g m $ weegte 'iiofte af op^f

Sluiten