Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 3? r

zal u doen zien, dat het (wie 'er ook ftlante of hefproeie ) God Meen «, die den wasdom geeft.

Dat 'er verfchillende foorten van vrucbtenzijnj dat zij niet gelijk rijp worden , of haaren vollen Wasdom hebbeu; maar op eikanderen volgen, én zommige zelfs in den winter, voor het gebruik, de besten zijn , toont ons duidelijk, dat de natuur, in haare werking, beftuurd wordt, door de alles voedende en ppderhoudende Voorzienigheid , welke zeker niets anders weezen kan, dan God, de fchepper, beftuurer en onderhouder van alles. — Vervolgt zo 't u behaagt, deze

befchouwing bij u zeiven. Spreekt 'er mee

Uwe vrienden van. —- Denkt en wijst den uwen óp de voor menfchen en beesten noodzaaklijke vruchten , welke 's jaarlijks uit de aarde voordkomen. —- Beziet de koorn - en zaad - landen: de tuinen, waarin ter geneezing onzer ziekten e» wonden , onfehatbaare kruiden groeijen: de vruchtrijke boomgaarden: de bosfehen, die ons het nodig hout bezorgen: de weilanden , die voor den zomer het gras, en voor den winter her. hooi, ter voedinge van zoo veele en zoo veel eetende dieren, geevenjen vraagt u zeiven ,of wien gij wilt, of de aarde uit haare natuur en wel door een blind geval alleen, dit alles voordbrengt!

' Ik mogt, zegt gij, dit vraagen, om anceren, Gods wonderbaare magt, wijsheid, goedheid en liefde tot ons allen, wat beter te doen in acht neemen; en onzen fchuldigen lof en dank wat meermaalen en met meerder vuurigheid, op te draagen aan onzengrooren weldoener; maar dit te vraagen, als of ik twijffelde aan Gods beftaan goude ik mij fchaamen , en allen, die de wonde-

Sluiten